UPOZORNENIE ! VÝRUB STROMOV 16.03.2019 (sobota) a 17.03.2019 (nedeľa)

vyrub
Dňa 16.03.2019 (sobota) v čase od 7:00 do cca 16:00 hod. a 17.03.2019 (nedeľa) v čase od 7:00 do cca 16:00 hod je plánovaný výrub stromov v lokalite Thurzova ulica v úseku medzi križovatkou Thurzova – Svätoplukova - Rumanova a staničnou budovou – Tranzito.
Výrub 16 ks stromov druhu topoľ čierny (11 ks) a pagaštan konský (5 ks) sa uskutoční počas vylúčenia dopravy vrátane MHD (s výnimkou vozidiel Slovenskej pošty a ŽSR) a prechodu chodcov v uvedenom úseku na základe právoplatného Rozhodnutia Okresného úradu ŽP číslo : OU-KE-OSZP3-2018/004371.
Výluka dopravy v danom úseku sa uskutoční na základe Projektu organizácie dopravy počas výrubu stromov a súhlasného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu.
Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o stromy v nevyhovujúcom zdravotnom stave (silne napadnuté imelom, presychajúce kostrové konáre) čím je výrazne znížená ich prevádzková bezpečnosť a ohrozujú svoje okolie, nakoľko sa nachádzajú na frekventovanej ulici s vysokým pohybom motorových vozidiel, MHD a chodcov a v nedávnej minulosti došlo aj ku škodovým udalostiam..

Za výrub stromov nám bola rozhodnutím na výrub určená náhradná výsadba v rozsahu 16 ks stromov nasledovných druhov : 1 ks javor mliečny, 3 ks javor ohnivý, 1 ks brestovec západný, 2 ks buk lesný, 1 ks jaseň, 2 ks jaseňovec metlinatý, 1 ks ľaliovník tulipánokvetý, 1 ks katalpa bignóniovitá, 2 ks platan javorolistý a 2 ks dub na parcelách číslo 2060/1, 9, 12, 16, 17, 19, 26, 27, k. ú. Stredné mesto v lokalite Mestský park a ďalších 32 ks krov druhu nátržník krovitý na parcelách číslo 2633/195 a 2521, k. ú. Stredné mesto v lokalite Thurzova ulica. Náhradnú výsadbu sme povinný zrealizovať v termíne do 31.12.2019.