Od 22.03. a priebehu 13.týždňa - výmena stromoradia na Dominikánskom námestí

V termíne od 22.03.2019 a v priebehu 13. týždňa sa uskutoční prvá etapa výmeny stromoradia na Dominikánskom námestí v úseku medzi ulicami Vrátnou a Moyzesovou.
Stav stromoradia predstavoval dlhodobý problém, ktorý sme konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom na základe čoho sme pristúpili k riešeniu daného problému.
Prvá etapa zahrňuje odstránenie pôvodného druhu stromov višňa krovitá v počte 24 ks z ostrovčekov v spevnených plochách po oboch stranách ulice.
Následne v priebehu mesiaca apríl Správa mestskej zelene v Košiciach zrealizuje výsadbu 26 ks stromov lepšie znášajúcich extrémne podmienky daného stanovišťa a to 14 ks druhu hloh – kultivar Crataegus monogyna Stricta a 12 ks druhu lipa – kultivar Tilia cordata Greenspire.
Výmena stromoradia sa zrealizuje v zmysle právoplatného Rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Košiciach číslo : OU-KE-OSZP3-2018/020473 a v zmysle projektovej dokumentácie sadových úprav „Dominikánske námestie – obnova aleje“ a to z dôvodov, že pôvodne vysadené kultivary zle znášajú extrémne podmienky stanovišťa – horúce a znečistené mestské prostredie a osadenie v ostrovčekoch v spevnených plochách. Stromy majú zreteľne zníženú fyziologickú vitalitu (stagnácia rastu, presychanie koruny až úplné vyschnutie) s výrazne zhoršeným zdravotným stavom. Niektoré stromy rastú vychýlené z rastovej osi so zníženou stabilitou a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti predstavujú ohrozenie svojho okolia na tejto frekventovanej ulici v centre mesta.