Kompostáreň

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce

Kompostáreň mesta Košice v Záhrade Bernátovce bola spustená do prevádzky v roku 2011. Zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad (BRO) z mesta Košice.

OTVÁRACIE HODINY : 
Príjem odpadu : Pondelok, Streda, Piatok : 7:30-14:30 hod
platba hotovosti: Pondelok-Piatok 7:30-14:30 (firmy, súkromné osoby, mimo územia mesta Košice)

Čo je vhodné na spracovanie:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

  • lístie, trávu, konáre, drevo
  • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
  • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v nasledujúcom zozname odpadov.

Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní  zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi.

Oznam:

Do kompostárne je povolené odovzdať nasledujúce druhy odpadov zo zelene z údržby pozemkov fyzických osôb a v stanovených množstvách. Občania mesta Košice, ktorí vlastnia súkromné záhrady na území mesta Košíc a platia miestny poplatok za komunálny odpad mestu Košice, môžu na mestskú kompostáreň priniesť odpad zo zelene z údržby týchto pozemkov na zhodnotenie bez poplatku iba v obmedzených množstvách. Občan je povinný predložiť OP a kópiu listu vlastníctva preukazujúcu vzťah k vlastníctvu pozemku na území mesta Košice, najmä záhrad.

ODPAD ZO ZELENE, najmä

  • Konáre do max.  priemeru .....
  • Pne z výruby a pílenia stromov do max.  priemeru .....
  • Tráva - čerstvá
  • Tráva - seno
  • Lístie
  • Korene z klčovania do max. priemeru .....
  • Prebytky a pozberové zvyšky ovocia a zeleniny zo záhrad

V množstve max. 4 t/občan/rok!

V prípade zabezpečenia služby prepravy odpadu zo zelene cez zmluvného dopravcu (vrátane KOSIT a.s.) je dopravca povinný predložiť doklady preukazujúce vzťah vlastníka k pozemku (kópia LV). Bez potrebných dokladov bude dovezené množstvo odpadu zo zelene spoplatnené v zmysle schváleného cenníka. Množstvo prevyšujúce 4 t/občan/rok bude rovnako spoplatnené v zmysle schváleného cenníka.

Dostupnosť:

kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

Ing. Peter Vrábel
Vedúci oddelenia záhrad
055/726 34 38
Ing. Martina Kaňuchová
Majsterka kompostárne
0914/32 70 62