Správa mestskej zelene v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa § 7, ods. 1), písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správa mestskej zelene zabezpečuje:

  • verejné obstarávanie na dodanie tovarov
  • verejné obstarávanie na poskytnutie služieb
  • verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác

Podľa § 64 ods. 1), písm. a), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Správa mestskej zelene v Košiciach zverejňuje informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku EÚ, Vestníku VO a v Profile verejného obstarávateľa.

JUDr. Katarína Ondášová

Poverená zastupovaním - vedúca právneho a personálneho úseku

Ing. Ľudmila Luxová

Samostatný odborný referent pre VO

luxova@smsz.sk
055/726 34 09

Ing. Marcela Kaduková

Samostatný odborný referent pre VO

kadukova@smsz.sk
055/726 34 09